fbpx

Regulamin sklepu internetowego Wawrosz sp.j.

§ 1 Informacje ogólne
§ 2 Oferta sklepu
§ 3 Rejestracja
§ 4 Zamówienie
§ 5 Realizacja zamówienia
§ 6 Dostawa
§ 7 Formy płatności
§ 8 Opłata za przesyłkę
§ 9 Odstąpienie od umowy
§ 10 Reklamacje wad produktów
§ 11 Polityka prywatności
§ 12 Postanowienia końcowe

 

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.wawrosz.com jest prowadzony przez Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000003577 o kapitale zakładowym w wysokości 5 700 000 PLN, numer NIP: 547-005-32-03, numer REGON: 070412283, numer telefonu 33 827 10 29; zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania przez osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym Konsumentów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (dalej: „Kupujący”) ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: www.sklep.wawrosz.com (dalej: „Sklep”) oraz rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.
 6. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W trakcie rejestracji na stronie https://sklep.wawrosz.com/moje-konto/ lub podczas składania zamówienia Kupujący zostanie poproszony o zaakceptowanie niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. check- box.
 7. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji zamówienia złożonego zgodnie z poniższymi zasadami zostaje zawarta umowa sprzedaży.

§ 2 Oferta sklepu

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych w sklepie internetowym są produkty wymienione w ofercie, zamieszczane na stronie internetowej sklepu www.sklep.wawrosz.com, w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
 3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w polskich złotych i nie obejmują kosztów dostawy, które pokrywa Kupujący, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu. Aktualne ceny dostawy prezentowane są w sposób wyraźny i jednoznaczny w zakładce: Sposób dostawy,  po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu przez Kupującego formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Kupujący może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.
 4. Sprzedawca nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
 5. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Warunkiem realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Kupującego poprawnych i kompletnych danych w formularzu danych osobowych.

§ 3 Rejestracja

 1. Kupujący może założyć nieodpłatnie konto w Sklepie (dalej: „Konto”).
 2. Utworzenie Konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie oraz wyrażeniu zgody na treść Regulaminu poprzez jego zaakceptowanie za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności, tzw. checkbox.  (dalej: „Rejestracja”), a następnie potwierdzeniu rejestracji.
 3. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz hasła. Kupujący w przypadku utraty hasła, po prawidłowym wypełnieniu formularza odzyskiwania hasła i weryfikacji jego danych osobowych przez system teleinformatyczny https://sklep.wawrosz.com/moje-konto/, ma możliwość jego odzyskania. Kupujący otrzymuje na adres poczty elektronicznej podany podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną zawierającą informację o nowym haśle. Hasło może być następnie zmienione przez Kupującego.
 4. Kupujący mogą składać zamówienia na Produkty za pośrednictwem formularza  (dalej: „Zamówienie”).
 5. Utworzenie Konta nie jest konieczne przed złożeniem przez Kupującego Zamówienia na Produkty. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem już istniejącego Konta.
 6. Po utworzeniu Konta Kupujący ma możliwość weryfikacji statusu Zamówień oraz przeglądania historii Zamówień.
 7. W celu usunięcia Konta Kupującego ze Sklepu Kupujący może wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres mailowy sklep@wawrosz.com

§ 4 Zamówienie

 1. Zamówienia na towary przyjmowane są za pomocą formularza na stronie internetowej sklepu www.sklep.wawrosz.com. Zamówienia przyjmowane są po zalogowaniu do Konta.
 2. Celem złożenia zamówienia po zalogowaniu użytkownik:
  1. wchodzi na stronę https://sklep.wawrosz.com/moje-konto/;
  2. wpisuje login i hasło;
  3. wybiera produkt stanowiący przedmiot zamówienia, a następnie klika „Do koszyka”, umieszczając produkt w tzw. „koszyku”;
  4. wybiera sposób dostawy oraz zapłaty za Produkt będący przedmiotem Zamówienia, akceptuje swoje dane lub nanosi ewentualne korekty, a następnie klika: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  5. akceptuje zamówienie oraz Regulamin sklepu internetowego;
  6. otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość elektroniczną potwierdzającą złożenie Zamówienia wraz z numerem zamówienia.
 3. Po podaniu przez Kupującego danych, o których mowa w  p.3. lit. d), w serwisie wyświetla się „Podsumowanie Zamówienia”, które obejmuje informacje dotyczące:
  1. danych identyfikujących Sklep, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu, pod którym konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000003577 o kapitale zakładowym w wysokości 5 700 000 PLN, numer NIP: 547-005-32-03, numer REGON: 070412283, numer telefonu 33 827 10 29; Sklep www.sklep.wawrosz.com, email sklep@wawrosz.com ;
  2. przedmiotu Zamówienia i jego głównych cech,
  3. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, jeżeli takie występują,
  4. sposobu porozumiewania się z Kupującym: za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko-Biała
  5. kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się,
  6. wybranej metody płatności i terminie płatności,
  7. wybranego sposobu i terminu dostawy,
  8. procedury rozpatrywania reklamacji, o której mowa w § 10 niniejszego Regulaminu, w tym miejsca, do którego Kupujący powinien dostarczyć reklamowany Produkt:  pod adresem Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 158, 43-300 Bielsko-Biała
  9. sposobu i terminu wykonania przez Kupującego  będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej „Konsument”) prawa odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 niniejszego Regulaminu;
  10. obowiązku zwrotu kosztów zwrotu Produktu oraz o wysokości tych kosztów w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, a także – jeżeli ze względu na charakter Produktu nie może on zostać w zwykłym trybie odesłany:
   • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
  11. obowiązku dostarczenia przez Wawrosz sp.j. rzeczy bez wad;
  12. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażowych oraz sposobie ich  realizacji:
   • Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile taka została udzielona.
  13. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy,
  14. funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony,
  15. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
  16. możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach dostępu do tych procedur.

  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Wawrosz sp.j. a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

 4. Zamówienie może złożyć wyłącznie osoba pełnoletnia.
 5. Zamówienie można składać przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 6. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego na witrynie Sklepu za określoną tam cenę.
 7. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep:
  1. w przypadku zamówienia z opcją płatności przy odbiorze Kupujący otrzymuje e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po uaktywnieniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym.
 8. Przycisk używany do złożenia przez Kupującego Zamówienia jest opatrzony informacją „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Kupującego, że wie on, iż złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 9. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.

§ 5 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze do godz. 12-tej realizowane będą w ciągu 48 godzin. Przez realizację rozumienie się zapakowanie towaru i przekazanie go firmie kurierskiej.
 2. Zamówienia przyjęte do realizacji w dni robocze po godz. 12-tej; w sobotę, niedzielę oraz  w święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym e-mailem w celu ewentualnej zmiany zamówionego towaru lub anulowania zamówienia. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 7 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysyłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W momencie wysłania zamówienia, Kupujący otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu Sprzedawcy na wybrany przez Kupującego adres e-mail.
 5. Dokumentem i dowodem sprzedaży jest faktura VAT każdorazowo dołączana przez Sprzedawcę do przesyłki. Zamówienie złożone przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego Wawrosz sp.j. do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§ 6 Dostawa

 1. Zamówione towary wysyłane są paczką za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 2. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienie zawierające adres odbioru znajdujący się poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie realizowane.
 3. Towar jest wysyłany wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy u Sprzedawcy (soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy).
 4. Koszt dostawy ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem § 8 poniżej.

§ 7 Formy płatności

 1. Dopuszczalne formy płatności za zamówiony towar w Sklepie obejmują wyłącznie płatność za pobraniem oraz przedpłatę na konto w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 2. Każda wpłata na konto sklepu internetowego powinna w tytule zawierać numer zamówienia internetowego podany Kupującemu przez Sprzedawcę w e-mail potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji, w celu ułatwienia identyfikacji i usprawnienia obsługi.
 3. Istnieje możliwość zapłaty za zamówienia:
  • za pośrednictwem banku:
   • przelew bankowy – przedpłata na konto sklepu internetowego: Wawrosz spółka jawna ul. Warszawska 158 43-300 Bielsko-Biała ING Bank Śląski S.A. o/Bielsko-Biała Numer konta: 69 1050 1070 1000 0022 8869 2433
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej:
   • gotówka przy odbiorze – pobranie
  • osobiście:
   • gotówka
   • karta płatnicza

§ 8 Opłata za przesyłkę

 1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej zawodowo trudniącej się doręczaniem przesyłek lub Poczty Polskiej, a  koszty dostaw dotyczą przesyłek realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. koszty transportu w przypadku płatności przelewem wynoszą :
   • przesyłka firmą kurierską 17 zł brutto
  2. koszty transportu w przypadku płatności za pobraniem wynoszą :
   • przesyłka firmą kurierską 25 zł brutto

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem (dalej: „Konsument”) który zawarł umowę na odległość ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podania przyczyny odstąpienia oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem kosztów wprost wskazanych w niniejszym regulaminie. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. O zamiarze odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należy poinformować Sklep poprzez wypełnienie jednoznacznego Oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, którego formularz dostępny jest na końcu Regulaminu.
 2. Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia, o którym mowa w p. 1 powyżej, liczony jest od momentu:
  1. Dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności- od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach- od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony- od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
  2. Dla pozostałych umów- od dnia zawarcia umowy.
 3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, wystarczy wysłanie oświadczenia przez upływem terminu. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za złożone w momencie wypełnienia i przesłania przez Konsumenta formularza, o którym mowa w p. 1 powyżej. Sprzedawca zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@wawrosz.com. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Wawrosz sp.j., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała z sugerowanym dopiskiem: „Odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 6. Konsument  zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić pełnowartościowy towar na adres sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury/rachunku otrzymanej wraz z dostarczonym zamówieniem. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Wawrosz sp.j., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała.
 7. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa Kupujący.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy z tytułu odstąpienia, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 9. W przypadku zwrotu towaru, Konsumentowi jest zwracana wartość pieniężna odesłanego towaru wynikającego z zamówienia przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) zwrot pieniędzy zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 12. Pieniądze zostaną przekazane, chyba że strony uzgodnią inaczej:
  1. w przypadku płatności za zamówienie za pomocą Systemu Platności.pl – na kartę płatniczą lub konto bankowe wykorzystane w systemie podczas płatności
  2. w przypadku płatności przy odbiorze – na konto bankowe podane przez Konsumenta w formularzu odstąpienia.
 13. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 10 Reklamacje wad produktów

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.
 2. W przypadku gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.), w tym m. in. art. 556-576.
 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 4. Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową na adres: reklamacje@wawrosz.com, listownie na adres: Wawrosz sp.j., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, lub telefonicznie pod numerem 33 8 27 10 29.
 5. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową, do której dochodzi w szczególności wtedy, gdy rzecz sprzedana:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 6. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Kupującego towar:
  1. jest własnością osoby trzeciej;
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub przeczenia właściwego organu.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Kupującego. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, towar (jeśli nie ma możliwości samodzielnego odebrania reklamowanego towaru) zostanie odesłany na koszt reklamującego.
 8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.
 9. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy. Uszkodzenia ujawnione po odjeździe kuriera nie są objęte ubezpieczeniem.
 10. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową
 11. Kupujący może żądać:
  1. Obniżenia ceny albo,
  2. W przypadku gdy wada jest istotna- odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, wówczas Sprzedawca nie może ponownie zaproponować  wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego – Konsumenta  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  3. Wymiany Produktu na wolny od wad albo
  4. Usunięcia wady (naprawy towaru).
 12. Wybór żądania zależy od Klienta. Sprzedawca może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może to nastąpić z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany towaru lub jego naprawy (zgodnie z p. 9 lit. b powyżej)
  2. charakter wady- istotna lub nieistotna
  3. to, czy towar był już uprzednio reklamowany.
 13. Jeśli Kupujący zażąda wymiany towaru lub usunięcia wad (tj. naprawy rzeczy), Sprzedawca może odmówić tego żądania pod warunkiem, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym żądaniem wymagałoby nadmiernych kosztów.
 14. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym terminie, tj. bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 15. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Jeśli Kupującym jest Konsument, przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
 16. Jeżeli żądanie złożone przez Kupującego będącego Konsumentem przy zgłoszeniu reklamacji dotyczy:
  1. wymiany rzeczy;
  2. usunięcia wady
  3. obniżenia ceny przy jednoczesnym określeniu kwotę, o którą cena ma być obniżona,
 17. Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie nieustosunkowania się przez Sprzedawcę w do zgłoszonej reklamacji w tym terminie  uznaje się, że Sprzedawca uznał żądanie za uzasadnione.
 18. Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sprzedającego.

§ 11 Ochrona prywatności

 1. Serwis internetowy www.sklep.wawrosz.com (dalej również „Serwis”) jest administrowany przez „WAWROSZ” spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000003577 posługująca się NIP 547-005-32-03 REGON 070412283 Kapitał podstawowy wynosi 5.700.000 PLN (dalej również „Administrator”).
  Niniejsza polityka prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora.
 2. Administrator, na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności, zbiera dane osobowe użytkowników obejmujące: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:
 4. prawidłowej relacji żądanej usługi tj. realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem Serwisu– w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie użytkownika);
 5. marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu obejmujących newsletter-  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora)
 6. Odbiorcami zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Serwis.
 7. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).
 8. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych np. skorzystania z praw, o których mowa w pkt. 10 oraz pkt. 13 niniejszej polityki prywatności   lub  odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
 10. celu przetwarzania;
 11. kategorii odnośnych danych osobowych;
 12. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 13. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;
 14. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 15. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 16. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.
 17. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 18. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („Prawo do Zapomnienia):
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
 19. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
 20. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 21. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 22. Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 23. Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 24. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Administratora marketingu  bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 25. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 26. Po zalogowaniu się do Serwisu użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do Serwisu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera samodzielnie lub całkowicie usunąć swoje konto z Serwisu kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym sklep@wawrosz.com
 27. Kontakt użytkownika z Administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
 28. e-mail: iod@wawrosz.com
  adres pocztowy: ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała
 29. Administrator zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie (wyrażoną w trakcie rejestracji) z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.).
 30. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 31. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 32. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 33. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Kliknij tutaj aby zapoznać się z polityką prywatności Google dla usługi Analytics lub aby wyłączyć monitorowanie aktywności na niniejszej witrynie.

§ 12 Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.sklep.wawrosz.com

 1. Strona internetowa www.sklep.wawrosz.com służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.
 2. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Korzystanie z funkcjonalności strony www.sklep.wawrosz.com jest dobrowolne.
 4. Rejestracja na stronie www.sklep.wawrosz.com jest bezpłatna.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczenia przez Kupującego na stronie treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 6. Składanie zamówień  przez stronę www.sklep.wawrosz.com  jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących wymagań technicznych:
  • Przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, lub
   • Safari 5.1.10
   • FireFox w wersji 15.0.1 lub nowszej
   • Google Chrome
  • Przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługą skryptów Java oraz plików Cookie

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu i będą obowiązywać po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie www.sklep.wawrosz.com. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane będą na podstawie regulaminu dotychczasowego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedającym, a Kupującymi będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od Umowy